Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповеди - Общинска Собственост

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-09-714/14.09.2023г. гр. Камено, относно прекратяване на процедура по прекратяване на съсобственост


Заповед № РД-09-610/14.08.2023г. гр. Камено относно сключване на договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години със „СЛЪНЧЕВ ДАР 15“ ЕООД


Заповед № РД-09-530/21.07.2023г. за отменяне на Заповед № РД-09-362/06.06.2023 год. на Кмета на Община Камено, за прекратяването на съсобственост между Община Камено и Господин Димитров Михалев, чрез продажба частта на общината


Заповед № РД-09-502/12.07.2023г. отностно сключване на договор за право на ползване за 10 /десет/ стопански години за ПИ с идентификатор 63478.39.33 /номер на предходен план – ПИ № 039033 по КВС/, по КККР на с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09- 366/06.06. 2023 г. отностно прекратяване действието на правото на отстъпено право на строеж, съгласно Договор от 01.12.0995 год. за парцел II, кв. 1 по действащия план на с. Константиново, Община Камено, област Бургас, ПИ с идентификатор 52279.501.5 по КККР на с. Константиново, с площ 909 кв.м.


Заповед № РД-09-291/10.05.2023г. гр. Камено отностно процедура по прекратяване на съсобственост, чрез продажба на земя – частна общинска собственост.