Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Указател

 

УКАЗАТЕЛ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН
Кмет на община Жельо Василев Вардунски 05515/30-08
Зам. Кмет   05515/30-11
 Секретар Ваня Манолова Димитрова 05515/20-93
Служител по сигурността и информацията и ОМП Петър Неделчев 05515/30-79
Военен отдел Борислав Фердинандов Николов 0888/812330
Секретар МКБППМН Искра Стоянова Петрова 05515/30-79
Главен юрисконсулт Татяна Михайлова Цонкова 05515/30-11
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО,  ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ , ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Директор Таня Атанасова Атанасова 05515/20-03
Гл. специалист Станислава Ангелова Балтаджиева 05515/20-03
Гл. специалист Петя Георгиева Гочева 05515/20-03
Ст. специалист Галина Русева Танева – с.Кръстина 05515 / 21-24
Ст. специалист Пенка Белева Костадинова– с.Винарско 05589 /22-12
Ст.специалист Албена Иванова Петкова с.Трояново 05580 /22-21
Ст. специалист Росица Стоянова Вълчанова– с.Полски извор 05912 /26-33
Ст. специалист Иванка Вълкова– с.Черни връх 05910 /22-38
Ст. специалист Петкана Янакиева-с.Константиново 05912/25-66
Ст. специалист Диана Банева–с.Тръстиково 05912 /22-31
Ст. специалист Тонка Петрова Узунова – с.Русокастро 05918 /27-72
Ст. специалист Нели Иванова Вардина - с. Свобода 05515 /30-77
Техн. сътрудник /деловодител/ Тонка Иванова Пехливанова 05515/20-03
Гл. специалист Марияна Петрова Коева 05515/20-26
Техн. сътрудник /секретар/ Петя Станчева Димитрова 05515/30-08
Техн. сътрудник /секретар/ Славка Стоянова Райкова 05515/30-58
Кметски наместник с.Вратица Илиана Петрова Христова 05580/22-28
Кметски наместник  с.Ливада Денка Динева Петрова 05918/22-30
Кметски наместник  с.Желязово Меджит Ниази Мехмед 05918/27-79
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ,  СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА"
Директор инж.Петър Войнов 05515/20-55
Гл. архитект арх.Димана Жекова 05515/20-55
Главен инженер инж.Георги Георгиев 05515/20-55
Ст. специалист Галина Минчева Тодорова 05515/20-55
Техн. сътрудник Красимир Стайков Костадинов 05515/20-55
Гл. специалист Галин Красимиров Костов 05515/20-55
ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ,МЕСТНИ ПРИХОДИ ”
Директор Куни Желязков Петров 05515/20-26
Гл.счетоводител Маргарита Стойчева Тодорова 05515/20-26
Ст. специалист /счет./ Мария Иванова Динева 05515/20-26
Ст. специалист /счет./ Златка Кирилова Гюрова 05515/20-26
Ст. специалист /счет./ Константина Илиева Костадинова 05515/20-26
Техн. сътрудник /касиер/ Мариела Иванова Попова 05515/20-26
Гл. специалист Веселина Георгиева Гечева 05515/20-26
Ст. специалист Мария Николова Петрова 05515/30-32
Ст. специалист Мария Пенева Иванова 05515/30-32
Ст. специалист Кремена Данаилова Дончева 05515/30-32
Ст. специалист Кремена Петрова Димитрова 05515/30-32
Гл. специалист Розалия Данаилова Бобева 05515/20-59
Ст. специалист Галина Динкова Стоянова 05515/20-03
Еколог Богомила Костова Куцарова 05515/30-11
 
ДЕЙНОСТ „ПРОСВЕТА”
Началник отдел Стоянка Танева Желева 05515/20-83
Гл. счетоводител Красимира Иванова Николова 05515/20-83
ДЕЙНОСТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОДПОМАГАНЕ”
Гл. счетоводител Петя Динева Чирпанлиева 05515/20-50
Касиер-л.състав Венета Георгиева Стоянова 05515/20-50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Председател Радослав Иванов Балтаджиев 05515/30-58