Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 2023

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 21.09.2023 г.

№ по ред дневен ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
1 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Избиране на временно изпълняващи длъжностите „Кмет на Община“ и „Кмет на Кметство“ във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.
2 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Поемане на пътните разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности.
3 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Предложение за закриване на детска градина с.Ливада, община Камено.
4 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Камено“.
5 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Кандидатстване на Община Камено като партньор на Община Бургас за реализиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. с проектна идея "Създаване на международен академичен и културен център за устойчивост и иновации".
6 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Разрешение за предоставяне на недвижими имоти-полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в блокове за земеделско ползване в землищата на Община Камено.
7 Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Постъпило заявление от Милен Стефков Мирянов за прекратяване на съсобственост между него и другите наследници на Стефко Димитров Мирянов, и Община Камено.
8
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Отпускане на временен безлихвен заем на Местна инициативна група "Камено-Бургас", ЕИК 177126450

 

9
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно управление на обособена част от сграда, находяща се в кв. 33, парцел I по плана на с. Русокастро, за срок от 10 години.

 

10
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ II-1325,1326, УПИ III-1331, УПИ IV-1322 и УПИ VIII-1327, ПУП - ПРЗ на ПИ 1329 и ПИ 1330 и ПУП - ПУР за обособяване на нови улици от О.Т.75 и О.Т 70B, кв.107Б по плана на гр.Камено, община Камено 

 

11
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Заявление за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: Трасе кабел 20кV, връзка между съществуващ ЖР стълб 62-10-3 на ВСН "Черни връх", в ПИ с идентификатор 7338.71.48 по КККР на с.Тръстиково, Община Камено.

 

12
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Заявление за процедиране и одобряване на ПУП_ПП (парцеларен план) за обект: "Трасе на ВЕП 110кV за присъединяване на ФЕЦ в землището на с.Вратица, от нова ППС, към ново поле 110кV от ОРУ 110кV на n/см "Камено".

 

13
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Заявление за процедиране и одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: Нова кабелна линия 33кV от ФЕЦ с мощност 144MW, находяща се в ПИ с идентификатор 12245.18.53 /представлеващ част от бивши ПИ с идентификатов 12224.18.24 и ПИ с идентификатор 12224.18.23/, ПИ с идентификатор 12224.20.16, ПИ с идентификатор 12245.17.49 /представляващ част от бивш ПИ с идентификатор 12224.17.8/, ПИ с идентификатор 12245.15.34 /представлеващ част от бивш ПИ с идентификатор 12224.15.11/, ПИ с идентификатор 12245.14.126 /представляващ бивш ПИ с идентификатор12224.14.1, ПИ с идентификатор 12224.14.3, ПИ с идентификатор 12224.14.48/ по КККР на с. Вратица до нова главна повишаваща станция 110кV по КККР на с.Вратица, Община Камено.

 

14
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено

Даване на предварително съгласие за определяне на място в крепостта Русокастро, с.Русокастро, община Камено за поставяне на паметник на българския цар Иван Александър.

 

15
Докладна записка от Жельо Вардунски
Кмет на Община Камено
Даване на съгласие Община Камено, да участва като партньор в Концепция за "Интегрирани тереториални инвестиции", по процедура BG16FFPR003-2.001 "Концепции за интегрирани тереториални инвестиции (КИТИ)" на Програма "Развитие на регионите" (ПРР) 2021 - 2027 с проектна идея "Регионална Екосистема за Устойчиво Развитие: Интегрирани Инвестиции за Общностно Благополучие"
16 Питания