Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Търгове - за отдаване под наем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-09-361/06.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване с. Трояново


Заповед № РД-09-360/06.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване с Константиново


Заповед № РД-09-359/06.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване с. Константиново


Заповед № РД-09-354/02.06.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 7 /седем/ години


Заповед № РД-09-350/30.05.2023 г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем. за срок от 10 (десет) години


Заповед № РД-09-349/30.05.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в Община Камено чрез предоставянето му под наем за срок от 10 (десет) години


Заповед № РД-09-259/21.04.2023 г. проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от масивна сграда на три етажа-помещение № 14, с площ 32.00 /тридесет и два/ кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на Читалището, построена в ПИ № 1022, по кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас– публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед № РД-09-013/09.01.2023 год. за спечелен търг гр. Камено


Заповед  № РД-09-1326/23.12.2022г. за прекратяване на процедурата гр. Камено


Заповед № РД-09-1320 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-1319 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-1318 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед № РД-09-1317 от 21.12.2022г. относно спечелен търг


Заповед РД-09-1268/08.12.2022г. за спечелил търг за наем гр. Камено


Заповед РД-09-1230/24.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в ПИ с идентификатор 52279.501.328, по КККР на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-1229/24.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – петно за разполагане на преместваем обект, находящо се в кв. 107, по плана на гр.Камено, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-1224/23.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – петна за разполагане на кафе-автомати, находящи се в сградите на Общинска администрация и Поликлиниката гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-1222/23.11.2022г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години - Бивша Детска градина, с. Винарско


Заповед РД-09-1203/11.11.2022г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 9 (девет) години


Заповед РД-09-1009/13.09.2022 г. относно изменение на Заповед № РД-09-952/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-1008/13.09.2022 г. относно изменение на Заповед № РД-09-953/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-1007/13.09.2022 г. относно изменение на Заповед № РД-09-954/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-1006/13.09.2022 г. относно изменение на  Заповед № РД-09-955/30.08.2022г. в часта по точка ІІ.


Заповед РД-09-955/30.08.2022 г. относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-954/30.08.2022 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от масивна сграда на три етажа – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-953/30.08.2022 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имотпублична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-952/30.08.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-757/28.06.2022 г.  относно прекратяване тръжната процедура за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 35883.100.28, с НТП „Нива“, с обработваема площ 1500 кв.м., категория 3, местността „Юрта“, в землището на гр. Камено


Заповед РД-09-727/16.06.2022 г. относно прекратяване на тръжната процедура за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 57337.18.135, Нива, 4823 дка, 2 категория, в м.„Чаморлията“, в землището на с. Полски извор , Община Камено


Заповед РД-09-700/07.06.2022 относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 7 /седем/ години


Заповед РД-09-639/16.05.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, за срок от 10 (десет) години


Заповед РД-09-638/16.05.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – петна за разполагане на преместваеми обекти, за срок от 5 (пет) години


Заповеди за спечелили търгове


Заповед РД-09-587/20.04.2022 г. относно резултатите от проведения на 18.04.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от сграда – частна общинска собственост


Заповед РД-09-528/28.03.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от сграда – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-527/28.03.2022 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти или обособени части от тях – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години


Заповед РД-09-1198/16.12.2021 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, за срок от 10 (десет) години


Заповед РД-09-1193/14.12.2021 г. относно отмяна Заповед № РД-09-1134/19.11.2021 год. на Кмета на Община Камено 


Заповед РД-09-1134/19.11.2021 г. за спечелил търг за наем


Заповед РД-09-1072/27.10.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Сграда за обществено хранене – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-828/21.07.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, за срок от 10 (десет) години


Заповед № РД-09-764 от 24.06.2021г. относно отмяна на Заповед № РД-09-681 от 09.06.2021г. и определяне на спечелил участник за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 57337.41.22 в землището на с. Полски извор


Заповед РД-09-746/17.06.2021 г. относно проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповеди за спечелили търг от 07.06.2021г. с. Винарско

 


Заповеди за спечелили търг от 31.05.2021 г.


Заповед РД-09-588/26.05.2021 г относно отмяна на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост


Заповед РД-09-586/25.05.2021 г относно отмяна на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот 


Заповед РД-09-559/18.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-508/29.04.2021г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост,  за срок от 7 /седем/ години


Заповед РД-09-415/02.04.2021 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1.00 /един/ кв.м. ид.ч. от помещения – общинска собственост


Заповед РД-09-414/02.04.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1.00 /един/ кв.м. ид.ч. от помещения – общинска собственост


 

Заповед РД-09-413/02.04.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от масивна сграда на три етажаЧиталище


Заповед РД-09-412/02.04.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост


Заповед РД-09-1096/24.11.2020 г. оносно  договор за отдаване под наем за една стопанска година – 2020/2021 г. 


Заповеди съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за отдаване под наем за една стопанска година


Заповед РД-09-1089/09.11.2020г. относно спечелен търг


Заповед РД-09-977/20.10.2020 г. относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, за срок от 5 /пет/ години


 

Заповед РД-09-750/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-749/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-748/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на 4 (четири) броя движими вещи – общинска собственост 


Заповед РД-09-735/17.08.2020 относно спечелил търг за лекарски кабинет, находящ се в бивша Здравна служба, в с. Ливада, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-716/10.08.2020 г . относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост,  за срок от 7 /седем/ години


Заповед РД-09-657/20.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-649/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед Рд-09-648/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед РД-09-647/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед РД-09-646/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед РД-09-645/14.07.2020 г.относно отмяна на търг 


Заповед РД-09-574/29.06.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-106/10.03.2020 г. за спечелил търг


Заповед РД-09-108/10.03.2020 г. за спечелил търг


Заповед РД-09-105/10.03.2020 г. за спечелил търг


Заповед РД-09-109/10.03.2020 г. за спечелил търг


Заповед РД-09-107/10.03.2020 г. за спечелил търг


Заповед РД-09-069/18.02.2020 г.


Заповед РД-09-066/18.02.2020 г.


Заповед РД-09-068/18.02.2020 г.


Заповед РД-09-067/18.02.2020 г.


Заповед РД-09-065/18.02.2020 г.


Заповед РД-09-716/02.12.2019 г. относно прекратяване на процедура


Заповед РД-09-643/30.10.2019 г.


Заповед РД-09-642/30.10.2019 г.


Заповед РД-09-620/23.10.2019 г.


Заповед РД-09-619/23.10.2019 г.


Заповед РД-09-609/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-608/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-607/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-606/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-605/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-604/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-603/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-602/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-601/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-600/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-599/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-598/17.10.2019 г.


Заповед РД-09-542/30.09.2019 г. относно  спечелен търг


Заповед РД-09-541/30.09.2019 г. относно  спечелен търг


Заповед РД-09-540/30.09.2019 г. относно  спечелен търг


Заповед РД-09-554/02.10.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от масивна сграда на три етажа – Читалище


Заповед РД-09-552/02.10.2019г относно  провежднане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижинми имоти – частна общинска собственост


Заповед РД-09-551/02.10.2019г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – общинска собственост


Заповед РД-09-550 /02.10.2019г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД- 09-553 /02.10.2019г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част на недвижим имот-общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-546/01.10.2019г. за спечелил търга с. Ливада земеделски земи


Заповед РД-09-545/01.10.2019г. за спечелил търга с. Ливада земеделски земи


Заповед РД-09-544/01.10.2019 г. относно право на ползване 


Заповед РД-09-501/09.09.2019 г. отнсоно провеждане на публичен търг 


Заповед РД-09-502/09.09.2019 г. 


Заповед РД-09-500/09.09.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от масивна сграда на три етажа – Читалище


Заповед РД-09-465/28.08.2019 г. относно спечелен търг в с.Желязово


Заповед РД-09-445/20.08.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – публична общинска собственост, за срок от 1 /една/ година


Заповед РД-09-432/14.08.2019 г. относно проедения на 09.08.2019 г. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 014010


Заповед РД-09-431/14.08.2019 г. относно проведения на 09.08.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 018074


Заповед РД-09-430/14.08.2019 г. относно провдения на 09.08.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 018042


Заповед РД-09-429/14.08.2019 г. относно провдения на 09.08.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 000010


Заповед РД-09-428/14.08.2019 г. относно провдения на 09.08.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 018107


Заповед РД-09-427/14.08.2019 г. относно провдения на 09.08.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 018076


Заповед РД-09-426/14.08.2019 г. относно резултати от прведения на 09.08.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 018020


Заповед РД-09-424/13.08.2019 г. относно резултати от проведения на 09.08.2019 г.  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 021012


Заповед РД-09-423/13.08.2019 г. относно резултати от проведения 09.08.2019 г. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 180050


Заповед РД-09-422 /13.08.2019 г. относно резултати от проведения на 09.08.2019 г. публичен търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на За ПИ 083043


Заповед РД-09-403/23.07.2019 г.  относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) – частна общинска собственост, за създаване и отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 7 /седем/ години


Заповед РД-09-364/28.06.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от масивна сграда на три етажа – Читалище


Заповед РД-09-349/24.06.2019 г. отнсоно резултатите от проведения на 19.06.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-351/24.06.2019 г. относно резултатите от проведения на 19.06.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-350/24.06.2019 г. относно резултатите от проведения на 19.06.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години


Заповед РД-09-300/03.06.2019 г. относно провеждане на публичен търг тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-302 /03.06.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години 


Заповед РД-09-301 /03.06.2019 г.относно провеждане на публичен търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-303/03.06.2019 г.относно провеждане на публичен търг тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от масивна сграда на три етажа – Читалище, построена в ПИ № 1022 по кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-146/28.03.2019 г. относно провеждане на публичен търг търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от масивна сграда на три етажа – Читалище, построена в ПИ № 1022 по кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-145/28.03.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-103/06.03.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, за срок от 5 /пет/ години


Заповед РД-09-100/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ VI, кв. 33 с площ 2.860 дка


Заповед РД-09-99/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ V, кв. 33 с площ 2.200 дка


Заповед РД-09-98/01.03.2019 г. относно резултатите от резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ IV, кв. 33 с площ 3.675 дка


Заповед РД-09-97/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ VII, кв. 32 с площ 2.945 дка


Заповед РД-09-96/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ V, кв. 32 с площ 2.485 дка


Заповед РД-09-95/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва :Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ I, кв. 31 с площ 1.948 дка


Заповед РД-09-94/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва: Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ V, кв. 25 с площ 2.404 дка


Заповед РД-09-93/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва: Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ I, кв. 15 с площ 2.510


Заповед РД-09-92/01.03.2019 г. относно резултатите от от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ I, кв. 13 с площ 2.087 дка


Заповед РД-09-91/01.03.2019 г. относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ V, кв. 4 с площ 2.628 дка


Заповед РД-09-90/01.03.2019 г.относно резултатите от проведения на 18.02.2019г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва: Дворно място в землището на с. Желязово, представляващо УПИ III, кв. 4 с площ 2.470 дка


Заповед РД-09-89/01.03.2019 г.относно резулта