Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Търгове - за продажба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-09-262/22.04.2024г. относно спечелен търг - продажба с. Винарско


Заповед № РД-09-188/27.03.2024г. провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по плана на с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09-1029/21.12.2023 г. прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с. Желязово


Заповед № РД-09-1028/21.12.2023 г. прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с. Желязово.


Заповед № РД-09- 949/20.11.2023 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по плана на с. Желязово


Заповед № РД-09- 948/20.11.2023 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по плана на с. Желязово


Заповед № РД-09-762/28.09.2023г. за прекратяване на публичен търг, с. Свобода


Заповед № РД-09-720/15.09.2023 год. за спечелен търг – продажба


Заповед № РД-09-663/25.08.2023 год. за спечелен търг – продажба


Заповед № РД-09-629/22.08.2023 год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по плана на с. Свобода, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09-628/22.08.2023 год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по плана на с. Свобода, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09- 617/17.08.2023 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по плана на с. Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09-584/03.08.2023 год. за спечелен търг – продажба


Заповед № РД-09-583/03.08.2023 год. за спечелен търг – продажба


Заповед № РД-09-582/02.08.2023 год., гр. Камено относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по кадастрален план на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-574/31.07.2023г. за спечелен търг – продажба


Заповед № РД-09-426/04.07.2023г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост


Заповед № РД-09-425/04.07.2023г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09-424/04.07.2023г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-011/05.01.2023г. за спечелен търг – продажба


Заповед РД-09-010/05.01.2023г. за спечелен търг – продажба


Заповед № РД-09-1293/14.12.2022г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр. Камено


Заповед № РД-09-1292/14.12.2022г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с. Черни връх


Заповед РД-09-970/31.08.2022 г. относно прекратявяне на тръжната процедура провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-933/23.08.2022 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-1203/16.12.2021 г. за спечелил търг - продажба


Заповед РД-09-1199/16.12.2021 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване


Заповеди за спечелили търгове за продажба/23.11.2021


Заповед РД-09-1116/17.11.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед № РД-09-1056/21.10.2021г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по плана на с. Полски извор, общ. Камено


Заповед № РД-09-1055/21.10.2021г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по КККР на с. Черни връх, общ. Камено


Заповед РД-09-802/14.07.2021 г. относно обявяване на резултат от проведения на 30.06.2021 г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост,както следва:ПИ с идентификатор 80916.50.55, в местността „Свети Георги“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-609/08.06.2021 г. относно проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:ПИ с идентификатор 80916.50.55, в местността „Свети Георги“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черни връх


Заповед РД-09-600/01.06.2021 г. относно прекратяване на тръжната процедура  за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост за ПИ с идентификатор 80916.50.55, в местността „Свети Георги“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Черни връх


Заповед РД-09-558/18.05.2021 г. за провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Обявление 


Заповед РД-09-576/19.05.2021 г. за прекратяване на процедура чрез продажба земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, представляващ УПИ X-109 (десет римско-сто и девет), в квартал 38 (тридесет и осем) по плана на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ от 800 (осемстотин) кв.м.


Заповед РД-09-059/26.01.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – общинска собственост, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване


Заповед РД-09-1149/17.12.2020 г. за прекратяване на процедура чрез продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляваш УПИ VIII-287 в кв.43 по плана на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 1 010 кв.м.


Заповед РД-09-1095/24.11.2020 относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост 


Заповед РД-09-1088/09.11.2020г. относно спечелен търг


Заповед РД-09-975/19.10.2020 г.относно проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-763/25.08.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-748/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на 4 (четири) броя движими вещи – общинска собственост 


Заповед РД-09-750/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-749/24.08.2020 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-734/17.08.2020 г. за спечелил търг 


Заповед РД-09-688/280.07.2020 г. относно отмяна на Заповед№ РД-09-401/02.06.2020 год. на Кмета на Община Камено


Заповед РД-09-654/20.07.2020 г. относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – общинска собственост


Заповед РД-09-655/20.07.2020 г. относно проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-656/20.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-653/20.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-575/29.06.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-576/29.06.2020 г относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, при начална тръжна цена и стъпка за надаване


Заповед РД-09-578/29.06.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, при начална тръжна цена и стъпка за надаване


Заповед РД-09-577/29.06.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – общинска собственост


Заповед РД-09-634/23.10.2019 г. относно спечелен търг 


Заповед РД-09-633/23.10.2019 г. относно спечелен търг 


Заповед РД-09-548/01.10.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-547/01.10.2019 г. относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-498/09.09.2019 относно провеждане на публичн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:ПИ с идентификатор 52279.503.129 (пет, две, две, седем, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, девет), по КККР на с. Константиново


Заповед РД-09-499/09.09.2019 г. относно провеждане на публичен  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:ПИ № 025058 (нула, две, пет, нула, пет, осем), в местността „Паметника“, в землището на с. Трояново, общ. Камено


Заповед РД-09-462/28.08.2019 г. относно прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост – Употребявана вакуумна мотометачна машина – 2.5 куб.м., марка „DULEVO“


Заповед РД-09-463/28.08.2019 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост както следва : ПИ с идентификатор 80916.50.50, ПИ с идентификатор 80916.50.54 и ПИ с идентификатор 80916.50.55


Заповед РД-09-464 /28.08.2019 г. относно прекратяване на процедура публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 52279.503.40 (пет, две, две, седем, девет, точка, пет, нула, три, точка, четири, нула), по КККР на с. Константиново, общ. Камено


Заповед РД-09-413/01.08.2019 г. относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва:Употребявана вакуумна мотометачна машина – 2.5 куб.м., марка „DULEVO“, модел „200 QUATRO – MAXI”, сериен № ZA9S204E2BEC38112, рег. № –  без регистрация


Заповед РД-09-402/22.07.2019 г. относно резултатите от проведения на 17.07.2019г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-367/28.06.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-366/28.06.2019 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост


Заповед РД-09-365/28.06.2019 относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Заповед РД-09-149/28.03.2019 г. относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва: ПИ № 041027 (нула, четири, едно, нула, две, седем), по плана на с. Русокастро, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 2,250 (два дка и двеста и петдесет кв.м.) дка, с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.“,  в местността „Голям камък /Рускин“, при граници: на имота: ПИ № 041028 – „пасище с храсти“


Заповед РД-09-148/28.03.2019 г. относно продажба на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:ПИ с идентификатор 52279.503.129 (пет, две, две, седем, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, девет), по КККР на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, в местността „Червената шума“, целият с площ 522 (петстотин двадесет и два) кв.м. Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих


Заповед РД-09-147/28.03.2019 г. относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост както следва: УПИ XVII-289 (седемнадесет римско-двеста осемдесет и девет), в квартал 42 (четиридесет и две), по плана на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 333 (триста тридесет и три) кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда със застроена площ от 72 (седемдесет и два) кв.м. – бивша Здравна служба


Заповед РД-09-75/25.02.2019 г. относно продажба на недвижим имот-– частна общинска собственост, както следва: За УПИ II-общ. (две римско-общинско), в квартал 15 (петнадесет), по плана на с. Желязово, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 1 972 (хиляда деветстотин седемдесет и два) кв.м.; АОС № 1 954/11.10.2018г.


Заповед РД-09-48/31.01.2019 г. относно продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, както следва:УПИ II-общ. (две римско-общинско), в квартал 15 , плана на с. Желязово, общ. Камено, обл. Бургас, целият с площ 1 972 (хиляда деветстотин седемдесет и два) кв.м


Заповед РД-09-822/05.12.2018 г. относно продажба на на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Черни връх, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-642/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-643/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-644/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-645/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-646/10.10.2018 г. относно резултатите от проведения нa 05.10.2018г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост , находящ се в местността „Летище“ в землището на с. Трояново,общ.Камено,обл.Бургас


Заповед РД-09-591/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.143, целият с площ 687 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-590/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.142, целият с площ 636 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-589/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.141, целият с площ 713 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-593/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.111, целият с площ 600 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-592/18.09.2018 г. относно провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:- ПИ с идентификатор 52279.503.109, целият с площ 596 кв.м., находящ се в местността „Червената шума“ в землището на с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“


Заповед РД-09-588/18.09.2018 г. относно провеждане на публичен търг за наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:ПИ № 018039, целият с площ 6.084 дка, находящ се в местността „Летище“ в землището на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „Нива“


Заповед РД-09-157/02.04.2018 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост , както следва:- ПИ № 025042, целият с площ 5.000 дка, находящ се в местността „Паметника“ в землището на с. Трояново, общ. Камено, обл. Бургас, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия

 

Заповед РД-09-729/8.11.2017 г. относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост както следва:

Колесен трактор – Автобагер, марка: Беларус ЮМЗ 6 КМ с дизелов двигател с регистрационен номер А 5907 ЕЕ и година на производство 1993г.


Заповед  РД-09-775/29.11.2016 относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,находящ се в с.Константиново,общ.Камено,обл.Бургас


Заповед РД-09-513/2.08.2016  относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,находящ се в с.Вратица,община Камено,област Бургас


Заповед № РД-09-416/23.06.2016 относно провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в  с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-302 /13.05.2016 относно прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост,находящ се в с.Черни връх 


Заповед РД-09-242/21.04.2016г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост,находящ се в с.Черни връх


Заповед РД - 09 - 317/07. 07. 2015 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в с. Тръстиково

 


Заповед РД - 09 - 269/02. 06.  2015 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землището на с. Черни връх


Заповед РД - 09 - 705/09 12. 2014 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землището на с. Трояново


Заповед РД - 09 - 667/17 11. 2014 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землището на с. Трояново  


Община Камено уведомява заинтересованите лица, че до кмета на Община Камено е постъпило предложение за замяна на имот №051229 в землището на гр. Камено.


Заповед РД - 09 - 497/02. 09. 2014 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 199/29. 04. 2014 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се извън землището на с. Трояново


Заповед РД - 09 - 101/11. 03. 2014 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се в ЗЗП на с. Константиново


Заповед РД - 09 - 532/ 22. 10. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 429/27. 08. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 428/27. 08. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 355/16. 07. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост


Заповед РД - 09 - 327/25. 06. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ 0.509 дка по плана за земеразделяне на гр.Камено, обл.Бургас, представляващ НМ извън регулацията, в местността ,,Извън регулация“, категория на земята-трета.


Заповед РД - 09 - 288/04. 06. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ 781дка.


Заповед РД - 09 - 287/04. 06. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Трояново с площ 10.000 дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ1800дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ 8661 дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Константиново с площ 5 054 дка.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, обл.Бургас с площ 694 кв.м.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост ПИ № 106024, с площ 0.509 дка по плана за земеразделяне на гр.Камено, обл.Бургас, представляващ НМ извън регулацията, в местността ,,Извън регулация“, категория на земята-трета.


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост ПИ № 012047, находящ се в землището на с.Кръстина,общ.Камено, обл.Бургас, с площ 230.885 дка. Представляващ изоставена нива, категория на земята-трета, в местността ,,Червенака”


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост п