Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проекто Наредби

Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна към Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено

публикувано на 22.04.2020 г.


Проект на Наредба за за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.02.2020 г.

 

Справка по чл.26  ал. 5 от ЗНА /публукивано на 25.03.2020 г./


Проект на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Камено

 

Мотиви към Проект на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

Проект на докладна към Проект на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Камено

публикувано на 19.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА и докладна /публикувано на 03.04.2020 г.


Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

Мотиви към Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 14.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувано на 16.03.2020 г./


Проект на Наредба за за управление на отпадъците на територията на Община Камено

 

Мотиви към  проект на Наредба за за управление на отпадъците на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 14.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувано на 16.03.2020 г./


Проект на Наредба за именение на наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Камено

 

Мотиви към  проект на Наредба за именение на наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Камено

 

Формуляр за  ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 13.02.2020 г.

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувано на 16.03.2020 г.

 


Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Камено

 
 
Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
публикувано на 10.12.2019 г.
 

Проект на  Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Нредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 15.11.2019 г.


Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 15.11.2019 г.


Решение по т.9 от Протокол № 48/30.05.2019 г. на Общински съвет Камено


Проект на  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  КАМЕНО

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване  на обществения ред,чистотата,околната среда и общественото имущество на територията на община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.04.2019 г.

 


Проект на НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

МОТИВИ към проект на Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общиснко имущество на община Камено

 

Формуляр за  ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 24.04.2019 г.

 


Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

МОТИВИ към към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 27.12.2018 г.

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено 

 

М О Т И В И към проект на наредба Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

публикувано на 27.12.2018 г.

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

М О Т И В И  към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 публикувано на 19.06.2018 г.

 


Справка относно постъпили предложения по проекта за наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

Решение на  постоянна комисия по законност, обществен ред, финансово-икономическа дейност, Европейски фондове и програми по  т.13 от  проект за дневен ред за заседание на Общински съвет Камено,насрочено за 22.02.2018г.

 

П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено

 

 

М О Т И В И към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 19.01.2018 г.


ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

М О Т И В И  КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

публикувано на 19.01.2018 г.

 


Съобщения на общински съвет гр.Камено


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Камено

 публикувана на 26.06.2017 г.

 Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

М О Т И В И към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

 

Справка от Жельо Вардунски -кмет на община Камено относно постъпили предложения по проекта за наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Камено/публикувана на 27.07.2017 г. 9:09 часа/


ПРОЕКТ на НАРЕДБА  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И ВЕЩИ

публикувана на 28.11.2016 г.

 

М О Т И В И  КЪМ ПРОЕКТ НА  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Община Камено

Допълнителни мотиви към Проект на Нардба  за реда за продбиване, управление и разпореждане с общинско имущество и вещи на община Камено

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО КЪМ  Проект на Наредба за реда за предобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и вещи на територията на община Камено


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено  /публикувана на 28.11.2016 г.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  КЪМ П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и  цени на услуги на територията на Община Камено

М О Т И В И  към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

Допънителни мотиви към Проект на Нардба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услиги на територията на Община Камено

 

Докладна записка към  приемане на на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено /публикувана на 28.11.2016 г.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО КЪМ  П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

 

М О Т И В И КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Камено

Допълнителни мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето  размера на местните данъци на територията на Община Камено


 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО /Проект/ - публикувана на 30. 04. 2015 г.

 


  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА КАМЕНО/Проект/-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕНА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО-/Проект/-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


 

    НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 

 


Mотиви към проект на наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


Докладна записка към приемане на нова Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на община Камено-публикувана на 12. 09. 2016 г.

 


Докладна записка към приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър в община Камено-публикувана на 12.09.2016

 


Докладна записка към приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Камено-публикувана на 12.09.2016

 


Мотиви  за приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Камено-публикувана на 12.09.2016

 


Мотиви към изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър в община Камено-публикувана на 12.09.2016.