Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4188

                                                                                                                               13.10.2022 г.

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение по т.23 от протокол №34/26.09.2022 г. се разрешава изработването на проект на ПУП-ПП на трасе на водопровод и водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 63478.41.36, м.“Рускин камък“ по КККР на землище с.Русокастро, преминаващ  по ПИ с идентификатор 63478.44.38, представляващ земеделска територия, общинска публична собственост, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; преминаващ през ПИ с идентификатори 63478.43.27 и 63478.43.1-вид собственост частна, НТП-нива; през ПИ 63478.44.37, ПИ 63478.44.40 и ПИ 63478.44.35-общинска публична собственост, НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път; през ПИ 63478.63.27-общинска публична собственост, НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път; през ПИ 63478.63.3, ПИ 63478.63.2 и ПИ 63478.63.1- частна собственост, НТП-нива; през ПИ 63478.63.30 и ПИ 63478.42.18-общинска частна собственост, НТП-дере; през ПИ 63478.42.1-частна собственост, НТП-овощна градина; през ПИ 63478.41.46-общинска публична собственост, НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път; през ПИ 63478.40.16-общинска публична собственост, НТП-за местен път.

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено