Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4204

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че Община Камено има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за игра за възрастова група 3-12 г. в пространството между о.т. 94, 97, 98, 99, 128, 129, 130 по КК и РП на с. Кръстина, община Камено“

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова – Гл. специалист екология/Еколог.