Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4210

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-723/31.10.2022 г. от Николай Пенчев Зунев – управител на фирма „Стело“ ООД, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 121, вх. 2 за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 03.11.2022 г. до 04.11.2022 г. от залез слънце до 10:00 ч., засяти масиви с рапица в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - масив 054, местност „Караянос“ – 750 дка, в землището на гр. Камено, отстояние от населеното място на гр. Камено 9 км;

       - масив 032, местност „Сепетлика“ – 400 дка, в землището на гр. Камено, отстояние от населеното място на гр. Камено 4 км

със следните препарати:

       - Леопард 5ЕК (хербицид) – карантинен срок 100 дни, доза 120 мл/дка.

 

Третирането се извършва срещу вредител – самосевки от житни култури.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Стефан Стоянов - агроном.