Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4211

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир – публична общинска собственост

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.

 

ОБЕКТ

ЯЗОВИР – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

представляващ поземлен имот с идентификатор 40381.6.182 (предходен номер 000037) по КККР на с. Кръстина, община Камено

Цел на заявеното използване на водите

 

Аквакултури и свързаните с тях дейности

Водно обект и код на водното тяло – предмет на използването

 

Язовир – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 40381.6.182 (предходен номер 000037) по КККР на с. Кръстина, община Камено, с площ 310.135 дка.

Обща площ за ползване – 310.135 дка.

Водно тяло- BG2SE900R035

Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове и управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното

В деловодството на Община Камено е постъпило заявление с вх. № 69-00-222/27.04.2022 г. от фирма „Хепи Карп 2015“ ООД, ЕИК 203385069, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Камено, гр. Камено, ул. „Митко Палаузов“ № 43, представлявано от Добринка Георгиева Ганева и Георги Красимиров Георгиев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 5 от Закона за водите данни и документи. Съгласно Решение № БС-111-ПР/31.12.2022 г. на Директора на РИОСВ – Бургас за преценяване на необходимостта на от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционното предложение на попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и/или в границите на защитени зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) по Натура 2000.

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

Използването ще е с цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността.

Място за ползване , административно-териториална единица

Поземлен имот с идентификатор 40381.6.182 (предходен номер 000037) по КККР на с. Кръстина, община Камено.

ЕКАТТЕ 40381.

Проектни параметри на използване

Ползване на цялата водна площ от водно тяло – язовир – публична общинска, представляващ поземлен имот с идентификатор 40381.6.182 (предходен номер 000037) по КККР на с. Кръстина, община Камено, с площ 310.135 дка.

Условия, при които би могло да се предостави право на използване на водите

 

1. Ползването на водния обект единствено за разрешената цел.

2. Спазване на разрешения режим на ползване.

3. Забрана за изпускане на водите от язовира с цел улов на аквакултури.

4. Трайно сигнализиране на пунктовете за мониторинг и осигуряване на безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

5. Да не се допуска замърсяване на водния обект.

6. Да се осъществява оптимално дейността възпроизводство на аквакултурите (хранене и здравословно състояние на рибите), с цел предотвратяване на негативния ефект върху водната екосистема.

7. Да се осигурява подаване на вода за напояване на земеделски земи, при наличие на издадени разрешителни за водоползване за напояване от евентуални заявители, без това да застрашава отглеждането на риба.

8. Концесионно заплащане съгласно договор за концесия, съгласно чл. 194, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

9. Да се извършва мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води, като се взема веднъж годишно водна проба за определяне качеството на водите от язовира по следните показатели: разтворен кислород (О2), водороден показател (рН), биохимична потребност на кислород (БПК5), общ фосфор (Р), нитрити (NO2), амониеви йони общо (NH4), нейонизиран амоняк (NH3) и неразтворени вещества (НВ) в съответствие с изискванията на чл. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 2, т. 1 от Наредба № 4/20.10.2000 г. за качеството на водите за риборазвъдство и за развъждане на черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 89 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

10. Да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се информират своевременно компетентните органи: Басейнова дирекция за Черноморски район, Областно управление „Гражданска защита“ – Бургас и Община Камено.

11. Да се поддържа нормална проводимост на трасето на преливника и речното русло, на разстояние до 500 м. от язовирната стена.

12. При изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както и при опасност от авария или при извършване на ремонтни дейности, ползвателя предприема мерки за нейното безпрепятствено провеждане /отстраняване на аварията/ и за ограничаване на риска за хората, материални ценности и околната среда, и незабавно уведомява Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, органите на местно самоуправление и Областно управление „Гражданска защита“ – Бургас.

13. При необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство, да се уведомява предварително Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Община Камено, като се представя за съгласуване обяснителна записка с приложените „мерки“ за недопускане на замърсяване на водите и принадлежащите земи на водохранилищата.

14. В случаите на установени масови (не единични) измирания на риба, незабавно да се уведомят съответните компетентни органи - Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, РИОСВ – Бургас и РВМС, за вземане на мерки по компетентност.

15. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, (ДВ, бр. 52/2020 г.).

16. Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите, включително и при неупражняване в срок над 1 (една) година на произтичащото от настоящото разрешително право на ползване.

17. Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на Глава четвърта, Раздел III Закона за водите.

18. Кмета на община Камено може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79а от Закона за водите при наличието на поне едно от следните условия:

• неизползване на изградена водностопанска система за срок една година;

• осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното;

• нарушаване условията на разрешителното;

• неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок;

• неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването;

Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Община Камено,

гр. Камено, ул. Освобождение“ № 101 – деловодството и/или на електронен адрес: obshtina@kameno.bg

 

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите заинтерисованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.