Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4214

 

 

 

 

Изх.№54-00-277/07.11.2022г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

С Решение №16-35/27.10.2022 г. на Общински съвет Камено:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и становище №54-00-277/20.09.2022 г. на Главния архитект на Община Камено, Общински съвет Камено РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план –  парцеларен план /ПУП-ПП/ на път за пътна връзка на път ІІІ-539 „Средец-Дюлево-Русокастро-Трояново-Айтос-Карнобат-Бургас“, при км 31+166 дясно за захранване на ПИ с идентификатор 12245.19.1, м.“Дьолника“ по КККР на с.Вратица.

 

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено