Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4228

 

Изх.№94-00-3277/14.11.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

Със Заповед № РД-09-1221/22.11.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание §8, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на подробен устройствен планплан за регулация /ПУП –ПР/ на УПИ ІV-1038, УПИ ІІІ-1037, УПИ VІІ-1040, УПИ VІ-1039 и УПИ V-1039 в кв.72 по плана на гр.Камено, с цел поставяне на вътрешно-регулационните граници между имотите, със съществуващите имотни граници..

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСК“

Община Камено