Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4239

 

 

До

Лиляна Тодорова Тодорова

ж.к.“Меден Рудник“, бл.35, вх.3, ет.6

гр.Бургас

/като съсобственик в УПИ ХІV-112кв.37 по плана на с.Тръстиково/

 

 Галин Господинов Иванов

ж.к.“Меден Рудник“, бл.67, вх.6, ет.4

гр.Бургас

/като съсобственик в УПИ ХІV-112кв.37 по плана на с.Тръстиково/

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план –План за регулация  /Изменение на ПУП-ПР/  на УПИ І-110, УПИ ІІ-110, УПИ ІІІ-110, УПИ V-110, УПИ VІ-111, УПИ ХV-116 и УПИ ХІV-112, кв.37 по плана на с.Тръстиково, Община Камено, с цел промяна на вътрешно-регулационните линии, като същите се поставят в съответствие със съществуващите на място огради.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено