Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4243

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – гр. Бургас, вх. № 32-00-352/09.12.2022 г. за постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Обект I.3 „Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил. m3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка I.2“ от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „Нефтохим“ АД-гр. Бургас“, с възложител: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.