Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4247

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Проектиране и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди с мощност до 10 kW върху съществуващ преместваем обект, състоящ се от четири модула, находящ се в ПИ с идентификатор 52279.503.143 по КККР на с. Константиново, община Камено“, с възложител: Георги Илиев Георгиев.