Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4248

 

 

 

 

Изх.№54-00-398/19.12.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

Със Заповед № РД-09-1280/12.12.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на подробен устройствен планплан за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/ с цел промяна на местоположението регулационните линии на УПИ І-169, отреден за ПИ 52279.10.393 и УПИ ІІ-170, отреден за ПИ 52279.10.394 по КККР на с.Константиново.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСК“

Община Камено