Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4250

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

 

До                                                                                                          Изх.№94-00-2270/21.12.2022 г.                                  

Колю Тодоров Радев

ул.“Сливница“ №9

гр.Камено

(като собственик в ПИ 838 извън регулацията на гр.Камено / ПИ 683 по КП на гр.Камено)

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление с вх.рег.№94-00-2270/15.08.2022 г. и 94-00-2270/09.09.2022 г. от Николай Христов Георгиев, Емилия Христова Георгиева и Христо Христов Георгиев, чрез пълномощник Димчо Димитров Мутафов за промяна на кадастралния плана на гр.Камено, засягаща ПИ 683 и ПИ 684.

 Променят се границите на ПИ 683 и ПИ 684 и се попълват нови ПИ 683 и ПИ 684 с проектни площи за ПИ 684 - 860 кв.м, за ПИ 683 - 753 кв.м.

 Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед на Кмета на Община Камено за одобряване на промяна на кадастралният план на гр.Камено.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено