Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4255

 

30.12.2022г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

Със Заповед № РД-09-1284/13.12.2022г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.4 и т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на подробен устройствен планплан за регулация /Изменение на ПУП –ПР/ на УПИ VІІ-509 и УПИ VІІІ в кв.33 по плана на с.Трояново.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСК“

         Община Камено