Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4268

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

 

До

 

 

 

Иван Димитров Мирчев

ул.“Освобождение“ №123

гр.Камено

/като собственик на УПИ VІІ-1040 кв.72 по плана на гр.Камено/

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на проект за Изменение на Подробен устройствен план –План за регулация  /Изменение на ПУП-ПР/ на УПИ ІV-1038, УПИ ІІІ-1037, УПИ VІІ-1040, УПИ VІ-1039 и УПИ V-1039, кв.72 по плана на гр.Камено, община Камено, с цел поставяне в съответствие на вътрешните регулационни граници между имотите, със съществуващите имотни граници.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено