Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4269

 

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

 

 

До

Георги Колев Георгиев

ул.“Панайот Волов“ №17

гр.Камено

/като собственик на част от УПИ ХХІІ-897 в кв.77 по плана на гр.Камено /

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /Изменение на ПУП-ПР/ на УПИ ХІ-897 в кв.77 по плана на гр.Камено, с цел промяна на предназначението на имота от „цех за производство на хляб“ в „за комплексно обществено обслужване“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено