Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4267

 

ДО

 

„ВЕРТИКАЛСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ул.“Александровска“ №58

гр.Бургас

(като собственик на ПИ 7 в ЗЗП на с.Полски извор, ПИ с идентификатор 57337.110.89 по КККР)

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-1236/25.11.2022г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 57337.110.104 по КККР на с.Полски извор, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване но три нови УПИ, както следва: УПИ ХІ-105 с предназначение на имота „За склад за дървен материал“, УПИ ХІІ-106 и УПИ ХІІІ-107, с предназначение на имотите „За жилищна сграда“.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено