Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4272

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

 

До

Калоян Иванов Ангелов

ж.к.“Меден рудник“ бл.407, вх.3, ет.7

гр.Бургас,

(като собственик в УПИ ХХVІ-45 кв.43 по регулационен план на с.Ливада /част от ПИ 45 по КП на с.Ливада)

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление с вх.рег.№94-00-2780/04.10.2022 г. от Пенка Георгиева Андонова за промяна/поправка на кадастралния плана на с.Ливада, засягаща ПИ 45 в кв.43 по плана на с.Ливада.

Променя се границата на ПИ 45 и се попълват: нов ПИ 258 с площ 1966 кв.м и нов ПИ 45 с площ 1886 кв.м

Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед на Кмета на Община Камено за одобряване на промяна на кадастралният план на гр.Камено.

 

 

 

 Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено