Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4273

 

 

Изх.№94-00-3258/24.01.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

Със Заповед № РД-09-005/04.01.2023г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и становище с рег.№94-00-3528/03.01.2022г. на Главен архитект на Община Камено, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-94 в кв.52 по плана на с.Кръстина, с цел разделяне на УПИ и образуване на два нови урегулирани поземлени имота, при запазване на устройствената зона като Жм-жилищна зона за малкоетажно застрояване.

 

 

 

Дирекция „УТЕСК“

Община Камено