Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4276

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

                                                                                                              

                                                                                                              Изх.№94-00-3358/30.01.2023 г.

                                                                                                                             Важи до: 06.02.2023 г.

                                                                       Срок за изразяване на становище: 20.02.2023 г.вкл.

                                                                                                                                                                                      

До

Мишо Митков Димчев

ул.“Стара планина“ №78

гр.Камено

(като собственик в УПИ І-834,835 в кв.53 по регулационен план на гр.Камено / ПИ  1822 по КП на гр.Камено)

 

Асен Йорданов Мирков

ул.“Стара планина“ №84

гр.Камено

(като собственик в УПИ ХVІІ-834 в кв.53 по регулационен план на гр.Камено / част от ПИ 726 по КП на гр.Камено)

 

 

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление с вх.рег.№94-00-3358/21.11.2022г. от Красимира Борисова Исуф за промяна на кадастралния плана на гр.Камено, засягаща ПИ 726 и ПИ 1822 в кв.53 по плана на гр.Камено.

 Променят се границите на ПИ 726 и ПИ 1822 и се попълват нов ПИ 2206 с площ 490 кв.м. След промяната ПИ 726 е с площ 791 кв.м, а ПИ 1822 е с площ 509 кв.м

 Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок, считано от датата на изтичане на съобщението в интернет страницата на Община Камено /06.02.2023 г. вкл./, да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед на Кмета на Община Камено за одобряване на промяна на кадастралният план на гр.Камено.

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕС