Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4298

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – гр. Бургас, вх. № 32-00-59/01.03.2023 г. за постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 390 кWр в УПИ II, кв. 14 по плана на с. Свобода, община Камено и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител: „Солейса“ ЕООД.