Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4302

 

 

 

 

 

ДО                                                                                                                           изх.№94-00-1056/08.03.2023 г.

Петко Тодоров Михайлов
ул.“Арда“ №10
гр.Камено

(като собственик на ПИ с идентификатори 35883.104.239 и 35883.104.238  по КККР на гр.Камено)

 

Йордан Иванов Димчев
ул.“Георги Кондолов“ №67
гр.Камено

(като собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.249  по КККР на гр.Камено)

 

Данчо Георгиев Данчев
ул.“Георги Кондолов“ №1
гр.Камено

(като собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.159  по КККР на гр.Камено)

 

Атанас Тодоров Михайлов

Тодор Киров Михайлов

Минка Петкова Михайлова
ул.“Арда“ №10
гр.Камено

(като собственици на ПИ с идентификатор 35883.104.146  по КККР на гр.Камено)

 

Тодор Атанасов Пръвчев
ул.“Сливница“ №5
гр.Камено

(като съсобственик  на ПИ с идентификатор 35883.104.156  по КККР на гр.Камено)

 

Данчо Атанасов Пръвчев
ул.“Арда“ №1
гр.Камено

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 35883.104.156  по КККР на гр.Камено)

 

Златка Атанасова Пръвчева /Атанасова/
ул.“Стара планина“ №119
гр.Камено

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 35883.104.156  по КККР на гр.Камено)

 

Христо Атанасов Пръвчев
ул.“Републиканска“ №26
гр.Камено

(като съсобственик на ПИ с идентификатор 35883.104.156  по КККР на гр.Камено)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед №РД-09-046/25.01.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на  ПИ с идентификатор 35883.104.155 по КККР на гр.Камено, м.“Изън регулация“, с който се отрежда новообразуван УПИ IIІ104,155, с площ 2188 кв.м,  с предназначение „за жилищно строителство“.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено