Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4303

ДО                                                                                                                         изх.№94-00-1652/08.03.2022 г.

ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМЧЕВ

ул.“Георги Кондолов“ №67

гр.Камено

 (като собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.249 по КККР на землището на  гр.Камено)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМЧЕВ,

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед №РД-09-045/25.01.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на  ПИ с идентификатор 35883.104.250 по КККР на гр.Камено, м.“Изън регулация“, с който се отрежда новообразуван УПИ ІІ104.250, с площ 1035 кв.м, с предназначение „за жилищно строителство“.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено