Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4304

ДО                                                                                                                          изх.№94-00-643/08.03.2023 г.

 

ТОДОРКА ГОРГИЕВА КУНЧЕВА

ж.к.“Славейков“ бл.66, ет.2, ап.4

гр. Бургас

 (като наследник на Петко Христов Кунчев собственик на ПИ с идентификатор 35883.104.190 по КККР на гр.Камено)

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУНЧЕВА,

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед №РД-09-044/25.01.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на  ПИ с идентификатор 35883.104.256 по КККР на гр.Камено, м.“Изън регулация“, с който се отрежда новообразуван УПИ І309, с площ 1701 кв.м, отреден за проектен идентификатор 35883.104.309 по КККР на гр.Камено с предназначение „за жилищно строителство“.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено