Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4305

До                                                                                               изх.№94-00-3423/08.03.2023 г.

 

Иван Димитров Мирчев

ул.“Освобождение“ №123

гр.Камено

/като собственик на УПИ VІІ-1040 кв.72 по плана на гр. Камено/

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ,

 

              Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-109/27.02.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ ІV1038, УПИ ІІІ1037 и УПИ VІІ1040 в кв.72 по плана на гр. Камено, община Камено, с който вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници, при запазване на уличната регулация.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено/ техническа служба/, всеки делничен ден от  8.30 до 17.15 ч.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено