Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4306

ДО                                                                                                                                  изх.№94-00-1133/08.03.2023 г.

 

Пламена Иванова Дердова
ж.к.“Меден рудник“ №174, вх.1, ет.1, ап.1

гр.Бургас

(като собственик на ПИ с идентификатор 52279.503.39 по КККР на с.Константиново)

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕРДОВА,

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед №РД-09-052/30.01.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на  ПИ с идентификатор 52279.503.43 по КККР на с.Константиново, с който имота променя своето предназначение и се отрежда „за вилно строителство“.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено