Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4310

ДО

 

ВЕСЕЛИН КОСТОВ ПОЛИТОВ

гр.София, ж.к. “Гео Милев“, №153, ет.2, ап.6 – постоянен адрес

гр.София, ул.“Антон Чехов“ №2, вх.Б, ет.3, ап.21 – настоящ адрес

(като наследник на Василка Великова Тодорова - собственик на ПИ с идентификатор 35883.23.17 по КККР на гр.Камено)

 

КОНСТАНТИНА МАРИНОВА ПОЛИТОВА

ул. “Панайот Хитов“, №14, ет.1

гр.Бургас

 (като наследник на Василка Великова Тодорова - собственик на ПИ с идентификатор 35883.23.17 по КККР на гр.Камено)

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед №РД-09-079/09.02.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на  ПИ с идентификатор 35883.23.16, м.“Кавак дере“ по КККР на гр.Камено, с който се отрежда УПИ І-23.65, отреден за ПИ с проектен идентификатор 35883.23.65 по КККР на гр.Камено, с проектна площ 4354 кв.м, с предназначение „за склад за селскостопанска продукция, техника и ремонт“, в устройствена зона Пп - предимно-производствена. За реализирането на бъдещи улици е отреден ПИ с идентификатор 35883.26.64 по КККР на гр.Камено.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено