Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4311

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в деловодството на община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – гр. Бургас, вх. № 32-00-69/16.03.2023 г. за постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот с идентификатор 73388.74.9 по КК на с. Тръстиково, местност „Ямките“, община Камено“, с възложител: Земеделски стопанин „Петя Янчева Иванова“.