Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4312

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Камено уведомява желаещите кандидати за финансово подпомагане, че първото за 2023 година заседание ще се състои през месец Април.

    За да кандидатствате съгласно чл. 4 от Правилника трябва да отговаряте на следните критерии за финансово подпомага­не за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, ле­чи­мо преди всичко с методите на АРТ:

  1. Да сте само български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на терито­ри­я­та на  Община Камено през последните три години. При двойките във фак­ти­­ческо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
  2. Да нямате задължения към Община Камено и данъчни задължения към дър­жа­вата;
  3. Да сте здравно осигурени;
  4. Да няма поставени под запрещение или криминално проявени лица;
  5. Да сте семейства или лица живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във факти­ческо съжителство с декларация (Приложение № 2);
  6. Да е налице доказан стерилитет, не­за­ви­симо с женски и/или с мъжки фактор. Удостоверяването се извършва с меди­цин­ски документи: етапни епикризи/епикризи, меди­­цински картони, служебни бележ­ки/удосто­ве­ре­ния от клиниките, с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допъл­ни­телни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания;
  7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование;
  8. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 на Министерството на здравеопазването;
  9. При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, медицинска документация - етапна епикриза/епикриза, удостоверения и др., Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Камено.

    Необходимите документи за кандидатстване са публикувани в сайта на Община Камено, подраздел Административни услуги/ Услуги/ Приложения за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Камено.

 

     /П/

ЖЕЧКА ТОДОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

 

Линк към необходимите документи.