Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4313

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщавам, че в деловодството на община Камено е постъпило писмо с вх. № 32-00-78/23.03.2023 г. от РИОСВ – гр. Бургас за постъпило уведомление за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на склад за селскостопанска техника в имот с идентификатор 35883.7.119 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас“, община Камено“, с възложител: „Шеми груп“ ООД.