Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4315

Изх.№94-00-82/30.03.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-193/29.03.2023 г. на Кмета на Община Камено, с която на основание §8, ал.2, т.3, чл.134, ал.2, т.1 във връзка с чл.208 от ЗУТ и становище №94-00-82/28.03.2023 г. на Главния архитект на Община Камено, е разрешено изработването на проект за Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІ-364, УПИ VІІІ-362 и УПИ ІХ-362 в кв.24 по плана на с.Черни връх и изменение на ПУП-ПУР между о.т.95а и о.т.141 по плана на с.Черни връх, с цел провеждане на регулационните граници на УПИ VІІІ-362 по действащите имотни граници.

 

 

 

Дирекция УТЕСК

при Община Камено