Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4319

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпило писмо от РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение:

       „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 390 кWр в УПИ II, кв. 14 по плана на с. Свобода, община Камено и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, с възложител: „Солейса“ ЕООД.

       Информация по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 05.04.2023 г. до 18.04.2023 г. в сградата на Община Камено, лице за контакти Богомила Куцарова и на интернет страницата на Община Камено адрес: www.kameno.bg

       Информацията е достъпна и на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите, гр. Бургас на адрес: www.riosvbs.com в Превантивна дейност /ОВОС/ Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на Наредба за ОВОС.

       Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 17:00 часа на 18.04.2023 г. в Деловодството на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, както и на електронен адрес: obshtina@kameno.bg.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС