Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4320

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2022г.  на Община Камено

 

 

            На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 48 ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Камено, Председателят на Общински съвет Камено организира обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнението на бюджета за 2022г.  на Община Камено.

            Отправям покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

            Обсъждането ще се проведе в залата на първия етаж в община Камено в гр. Камено, ул. Освобождение № 101 на 12.04.2023г. в 17.00ч.

            С материалите  по общественото обсъждане можете да се запознаете в стая № 206 на Община Камено или на електронен адрес www.kameno.bg .

 

            Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес delovodstvo@kameno.bg не по късно от 17.00 часа на 11.04.2023г.

 

            За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефон 05515/30-58.

     

     Oтчет бюджет 2022 година

 

     Месечни и тримесечни касови отчети

 

Радослав Балтаджиев  /п/

Председател на Общински съвет - Камено                     

05.04.2023г.