Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4321

 

До                                                                                                                  Изх.№94-00-344/05.04.2023 г.

 

Верка Замфирова Кондева

ж.к.“Славейков“, бл.1-б, вх.15, ет.2

гр.Бургас

/като наследник на Тоню Димитров Кондев, собственик на ПИ с идентификатор 80916.501.366 по КККР на с.Черни връх /

 

Милка Георгиева Събева

с.Черни връх

/като наследник на Иван Георгиев Събев и Георги Стоянов Събев - собственици на ПИ с идентификатор 80916.501.365 по КККР на с.Черни връх /

 

Георги Стоянов Стоянов

ул. “Ангел Димитров“ бл. 83, ет.1, ап.3

кв. Сарафово

гр.Бургас

/като наследник на Иван Георгиев Събев и Георги Стоянов Събев - собственици на ПИ с идентификатор 80916.501.365 по КККР на с.Черни връх /

 

Катрин Анабел Уот – управител на

„Адаптейшънс“ ООД

с.Черни връх

/като собственик на ПИ с идентификатор 80916.501.512 по КККР на с.Черни връх /

 

Клаус Герхард Зодан – управител на

„Зодан“ ЕООД

с.Черни връх

/като собственик на ПИ с идентификатор 80916.501.367 по КККР на с.Черни връх /

 

Димитрина Николова Бахчеванова

ул.“Фердинандова“, №64, ет.1, ап.2

гр.Бургас

/като наследник на Стоянка Жекова Бахчеванова - собственик на ПИ с идентификатор 80916.50.15  по КККР на с.Черни връх /

 

Снежана Николова Бахчеванова

ул.“Фердинандова“, №64, ет.1, ап.2

гр.Бургас

/като наследник на Стоянка Жекова Бахчеванова - собственик на ПИ с идентификатор 80916.50.15  по КККР на с.Черни връх /

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление за процедиране и одобряване на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 80916.50.87 по КККР на землището на с. Черни връх, местност „Свети Георги“, с цел урегулиране и обособяване на четири нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за жилищно строителство“.

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено