Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4417

 

    изх.№ 08-00-87/13.07.2023 г.

 

БЪЛГЕРИЪН СОЛАР КЪМПАНИ“ ЕООД

Бургаски Захарен Завод

гр.Камено

/като собственик на УПИ Х в кв.2 и УПИ ІV в кв.9 по плана на с.Свобода /

 

Собствениците и носители на вещни права на апартаменти в бл.15 в УПИ ІІІ, кв.9 по плана на с. Свобода, община Камено

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-504/12.07.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ Изменение на ПУП-ПРЗ/ на УПИ І в кв.2, УПИ І и УПИ ІІ в кв.9 по плана на с. Свобода, с цел обединяване на УПИ І и УПИ ІІ, кв.9 в нов УПИ ІХ и промяна на предназначението на имотите „за производствени и складови дейности“, при запазване на устройствената зона Пп – предимно производствена.

На основание чл.60, ал.1 от АПК и във връзка със защита на инвестиционни интереси на собственика на имота, е допуснато предварително изпълнение на заповедта.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено/ техническа служба/, всеки делничен ден от  8.30 до 17.15 ч.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено