Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4418

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До     

                                                                                                       изх.№94-00-590/14.07.2023 г.

Мария Златева Митева

ул.“Георги Кондолов“ №46

гр.Камено

(като собственик в УПИ ХІІІ-842 в кв.55 по плана на гр.Камено /част от ПИ 737 по КП на гр.Камено)

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-389/20.06.2023 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на гр.Камено, засягаща ПИ 737 и ПИ 738 в кв.55 по плана на гр.Камено. Попълва се кадастрална граница, съответстваща на източната граница на УПИ ХІV-842, кв.55 и се променя общата граница на ПИ 737 и ПИ 738 по съществуващите огради на място.

Уведомяваме Ви, че със съобщението за обявяване на заповедта, се счита за връчено, след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“