Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4420

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

 

54-00-181/19.07.2023 г.

 

Собствениците и носители на вещни права на:

 

УПИ Х11208,1206, кв.99 по плана на гр. Камено /гр. Камено ул. „Стара планина“ №225/

 

 

Уведомяваме  Ви,  като заинтересовани лица, че е в ход административна преписка за процедиране и одобряване на проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХІ-1204, кв.99 по плана на гр. Камено, община Камено, с цел промяна предназначението на имота от „за жилищно строителство“ в „за смесено предназначение“, при запазване на устройствената зона – Жм – жилищна зона за малкоетажно застрояване.

   Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта, се счита за връчено, след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „УТЕСТК“