Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4422

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До     

                                                                                                         изх.№94-00-1488/19.07.2023 г.

Йозлем Рашид Осман

ул.“Добри Чинтулов“ №31

гр. Камено

(като наследник на Рашко Маринов Джамбазов-собственик в УПИ ІХ-786, УПИ VІІІ-786 и УПИ І-786, кв.49 по регулационен план на гр.Камено /ПИ 290 по КП на гр.Камено)

 

Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление с вх.рег. №94-00-1488/09.06.2023 г. от Димитринка Стоянова Джамбазова, като съсобственик с Рашко Маринов Джамбазов в ПИ 290, за промяна на кадастралния плана на гр.Камено, засягаща ПИ 290 и ПИ 291, кв.49 по кадастралния план на гр.Камено, одобрен през 2000 г.

Променя се общата граница между ПИ 290 и ПИ 291, като същата се променя по регулационната граница, която е приложена и материализирана на място и е в съответствие с документа за собственост.

Проектът е изложен в Дирекция „УТЕСТК“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на проекта, се счита за връчено, след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 14 дневен срок считано от датата на получаването му да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, следва издаване на заповед на Кмета на Община Камено за одобряване на промяна на кадастралният план на гр.Камено.

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“