Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4423

 изх.№ 54-00-67/21.07.2023 г.

 

До

Мария Костадинова Назърова

ул.“Цар Самуил“, №48, вх.2, ет.6, ап.5

гр.Бургас

/като собственик на ПИ с идентификатор 80916.75.12 по КККР на с.Черни връх /

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-394/22.06.2023г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 80916.75.8 по КККР на с.Черни връх, местност „Кантона“, община Камено, с който се променя предназначението на имота с площ 13 997 кв.м, отреден „за фотоволтаична електроцентрала и ТП“, при ситуиране на свободно застрояване, устройствена зона Пп-предимно производствена, със следните градоустройствени показатели: Пл. – 80%, Кинт. – 1,0, Нмакс. – 8м/2ет./, Озел.мин. 20%.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено/ техническа служба/, всеки делничен ден от  8.30 до 17.15 ч.

Уведомяваме Ви, че със съобщението за обявяване на заповедта, се счита за връчено, след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕСТК“

Община Камено