Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА КАМЕНО

Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД 09-62/15.06.2011г. и допълнително споразумение №РД 09-171/04.12.2013 г. Проекта за социално включване (ПСВ), финансиран със заемни средства от Световна банка
#slideshow-380

 

Проект

„Социално включване на уязвими групи в Община Камено”

Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД 09-62/15.06.2011г. и допълнително споразумение №РД 09-171/04.12.2013 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

 

Цели:

Основна цел на проекта: Подкрепа за ефективна и интегрирана грижа на ранното детско развитие за преодоляване на социалната изолация на децата и семействата от уязвимите общности на територията на община Камено.

 

Специфични цели;

            І. Формиране и развитие на родителски умения сред уязвимите групи на територията на община Камено.

 1. Повишаване на родителския капацитет за отглеждане и възпитание на децата чрез предоставяне на възможности на родителите от уязвими групи за придобиване на познания, трениране на умения и създаване на нагласи за отговорно и зряло родителство.
 2. Повишаване ролята на родителите като основен фактор в социалното, здравното и емоционално развитие на децата.
 3. Мотивиране и активно включване на родителите в интеграционния процес, както и приемане идеята за ценността на образованието за бъдещето на децата им.
 4. Преодоляване на негативните нагласи и стереотипите на останалите родители към малцинствените и уязвими групи чрез взаимно опознаване и приемане на различията.

 

                        ІІ. Интеграция на децата от уязвими групи в детските градини и

             подобряване на училищната готовност.

 1. Създаване на условия за успешна адаптация на децата от уязвимите групи и пълноценно включване в образователния процес.
 2. Повишаване на степента на училищна готовност на децата от ромски произход за осигуряване на равен старт в училище.
 3. Подобряване на здравния статус на децата от уязвими групи чрез редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие.
 4. Превенция на  неглижирането, насилието и други рискове в ранна детска възраст. Осигуряване на подкрепа за деца, живеещи в неблагоприятна семейна, емоционална и културна среда.
 5. Преодоляване на затрудненията на децата с увреждания в подготовката за училище чрез осигуряване на специализирана помощ в обучението, общуването с връстниците, справянето с емоционални и обучителни проблеми.

 

 

Очаквани резултати:

В резултат на изпълнението на проектните дейности се предвижда постигането на следните резултати:

 

 Качествени резултати:

 1. Подобрени умения  на родителите от уязвими групи за отглеждане и възпитание на децата;
 2. Повишена степен на информираност сред родителите от уязвими групи относно възрастовите особености и потребности на децата, рисковете и възможностите при тяхното отглеждане.
 3. Подобрени умения за семейно планиране и понижаване броя на ранните бременности и раждания сред представителите на целевите групи;
 4. Подобрена здравна култура на семействата от уязвимите общности;
 5. Повишена значимост на образованието в ценностната система на ромската общност
 6. Подобрено включване на децата в образователния процес и повишена готовност за училищно обучение;
 7. Подобрен достъп до социални, здрави и образователни услуги на хората от уязвими групи;
 8. Подобрен достъп на децата с увреждания до образователната система;
 9. Разширен кръг от социални, здравни и образователни услуги, предоставяни на територията на общината;
 10. Повишена толерантност на останалите родители към представителите на уязвимите общности;
 11. Утвърдени модели на толерантност и приемане на различията между различните етнически общности в Община Камено.

 

Количествени резултати:

 1. Намален брой случаи на изоставяне и неглижиране на деца от уязвимите групи.
 2. Повишен брой деца, на които са им направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи;
 3. Повишен брой новозаписани деца в детските градини на Община Камено;
 4. Намален брой случаи на насилие, зависимости, престъпност, трафик на хора сред целевите групи по проекта;

 

 

 Целеви групи:

Проектните дейности са насочени към следните целеви групи:

 

І. Деца от 0 до 7 години:

 

Общият брой на децата от уязвими групи е 352, включително:

 •  деца от ромската етническа общност;
 •  деца на възраст от 0 до 3 години, не посещаващи детско заведение поради липса на детски ясли на територията на общината;
 •  деца на възраст от 3 до 7 години, посещаващи детска градина;
 •  деца завършващи подготвителна група с по-ниски от средните резултати за училищна готовност;
 •  деца необхванати в детските градини деца на възраст от 3 до 7 години;
 •  деца от други уязвими групи, извън ромската общност – трайно безработни, здравно неосигурени, с увреждания  и др.

Значителна част от целевата група са деца от социално уязвими семейства /безработни, с ниска степен на образование и липса на професионална квалификация, ниско ниво на здравна култура/, за които не се полагат подходящи грижи.

 •  деца със здравословни проблеми – с увреждания, хронични заболявания или често боледуващи от инфекциозни болести.

 

ІІ. Родители на деца от 0 до 7 години и бъдещи родители:

 

Общият брой на родителите от уязвими групи, обхванати по проекта е 290, включително:

 •  родители на деца от 0 до 7 години от ромската етническа общност, като в по-голямата си част са самотни майки, отглеждащи едно и повече деца
 •  бъдещи родители от уязвимите групи.

 

В това число влизат следните групи родители:

 • получаващи социални помощи;
 • безработни и здравно неосигурени;
 • без или с ниско ниво на образование;
 • родители на деца в риск/със забавяне в развитието и др./;
 • родители на 3 и повече деца;
 • самотни родители;
 • родители на деца със здравословни проблеми;

Факторите: безработица, ниско ниво на образованост, многочленни семейства, липса на здравни осигуровки, лоши жилищни условия водят до неглижиране на децата, непризнаване значимостта на образованието и в резултат до репродуциране на модела на социална изключеност. Това определя посочените групи родители като уязвими и като целеви групи по проекта.

Услуги/дейности, които ще се предоставят по проекта

Срок за предоставяне на услугите : 14 месеца

От 01.07. 2014г. до 30.09.2015г.

 

Видове услуги и дейности по проекта «Социално включване на уязвими групи в община Камено»

Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители:

Услуга 1. Формиране и развитие на родителски умения

Дейност 1. Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители

Дейност 2 . Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.

Дейност 3. Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г.

 

Услуга 2. Семейно консултиране и подкрепа

Дейност 1 - Групови и индивидуални сесии за семейно планиране

Дейност 2 . Консултации на дацаи,  които не полагат достатъчно грижа за своите деца

 

Услуга 3. Здравна консултация за деца

Дейност 1 - Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата

 

Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители:

Услуга 1: Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

Дейност 1 - Работа с деца, интегрирани в детски градини

Дейност 2 Работа с родителите на децата

Дейност 3. Работа с останалите родители

 

Услуга 2: Мониторинг на готовността за обучение

 

Услуга 3: Семейно консултиране и подкрепа

Дейност 1 - Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7

Дейност 2. Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда

 

Услуга 4: Здравна консултация за деца

 

Услуга5: Допълнителна подготовка за равен старт в училище

 

Услуга 6: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

 

Необходим екип от консултанти за изпълнение на дейности и услуги:

Акушер – 1                                   

Медицинска сестра – 2 

Общопрактикуващ лекар – 1     

Педиатър – 1                                  

Стоматолог – 1                            

Психолог – 5                                   

Социален работник – 3               

Юрист – 1                                      

Логопед – 1                                       

Специален педагог – 1                  

Педагог – 9                                       

Общностен медиатор – 16         

Модератор – 1                               

Арт-терапевт – 1                          

Водещ школа по домакинство – 1

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 658 338,62 лв.

 

От началото на подписване на договора към настоящия момент са извършени дейности по реконструкция и разширяване на сградния фонд на ЦДГ „Детелина” в с. Русокастро и ЦДГ с. Трояново, на стойност 318 092,00 лв.

Закупено е и е монтирано оборудване и обзавеждане на кабинети за групова и индивидуална работа в ЦДГ „Слънце” гр. Камено, в ЦДГ”Детелина” с. Русокастро и ЦДГ с. Трояново на стойност 21 945,55 лв.

Предвижда се страртиране на изпълнение на услугите по проекта от 01. 07.2014 г. до приключване на проекта - 30.09.2015 г.

 

<span style="font-size: 16px

Информация за напредъка на проекта