Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

„ За по -щастливо и цветно детство“

#slideshow-4088

 

Община Камено подписа Административен договор по програма ROMACT за обект „Изграждане на площадка за игра на открито с. Кръстина, община Камено“, с наименование: „ За по -щастливо и цветно детство“

Програма РОМАКТ е съвместна програма на Съвета на Европа и на Европейската комисия, насочена към изграждане на капацитет на местно ниво за интеграция на ромите. Програмата насърчава приобщаващото демократично управление на местно ниво, като същевременно осигурява участието на уязвимите групи от населението, включително ромите, в мерките и услугите, предоставяни от администрациите.

Проектите, подпомогнати с малки грантове, ще допринесат за подобряване на състоянието на ромите в общините. В тази връзка Община Камено в хода на реализацията на програма РОМАКТ, проведе срещи с МАГ/Местна активна група/ и представители на общностите и на база анализ на нуждите, изготвен от експерт на програма РОМАКТ за целите на ОППР, се определиха няколко населени места и райони с висока концентрация на уязвими ромски и други общности. Едно от тези населени места е село Кръстина.

Основната цел на проекта е чрез активното участие на местното население и работната група на МАГ  да се постигне и гарантира повишаване качеството на живот в малките населени места, подобряване условията за отдих и създаване на култура и живущите за опазване и поддържане на парковата среда, да се осигури благоприятна и спокойна среда за игра за децата от ромски произход, за да могат да укрепват здравето си, да развиват социални, физически, емоционални и когнитивни умения. Да се осигури среда, в която могат да се провеждат игри с образователен и състезателен характер.

 

 

Бенефициент: Община Камено

Срок за изпълнение :01.05.2022-31.12.2022

Наименование: „Изграждане на площадка за игра на открито с. Кръстина „ За по -щастливо и цветно детство“ / Construction of an out-door playground in the village of Krastina: "For a happier and colorful childhood"

Бюджет на проекта (в евро) /Project budget (Euro) 17 497.07 евро/euro

Сума, поискана от CoE в евро/ Amount requested from CoЕ: 4 988.69 евро/euro

Собствен принос в евро (от други проекти, местния бюджет др.) /Other contributions (local budget, other projects etc.)  12 497.07 евро/euro